Quy trình nhập khẩu xe gắn máy phân phối lớn từ 175 cm3 trở lên
24/11/2014 09:45:52 AM (GTM +7)

 I. Các văn bản liên quan

- Thông tư số 06/2007/TT-BTM ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân phối lớn từ 175 cm3 trở lên.

- Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 03 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương.

- Thông tư số 04/VBHN-BCT ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân phối lớn từ 175 cm3 trở lên.

II. Định nghĩa, thuật ngữ và từ viết tắt

Xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên là mô tô có động cơ piston đốt trong với dung tích xi lanh từ 175 cc trở lên, thuộc nhóm 8711 mã số hàng hóa trong Biểu Thuế Xuất Nhập khẩu. Dưới đây gọi tắt là mô tô phân khối lớn.

III. Thành phần hồ sơ và quy trình thực hiện

1. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký cấp phép nhập khẩu bao gồm:

- Đơn đăng ký nhập khẩu tự động: theo mẫu quy định tại Phụ lục IX.

- Hợp đồng nhập khẩu hoặc các văn bản có giá trị tương đương hợp đồng: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

- Hoá đơn thương mại: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

- Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.